chcemy doprowadzić do ideału to co robimy...

0

Fabryk Produkcyjnych


Japonia, Chiny, Indonezja, Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Polska to lokalizacje naszych fabryk gdzie każdego dnia pracujemy nad zapewnieniem ciągłości dostaw aluminium dla naszych klientów.

0

Zatrudnionych Pracowników


Najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz spełnienie wymagań naszych klientów gwarantują nasze wysoce wykwalfikowane zespoły pracowników

0

Ton Aluminium


Roczna produkcja różnorodnych stopów aluminium produkowanych w naszych zakładach sięga rzędu 600 tysięcy ton w skali roku.

Poland Smelting Technologies

POLST Sp.z o.o.
Firma

Spółka POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o.) została założona w grudniu 2002 roku. Produkcja w zakładzie POLST w Wałbrzychu została rozpoczęta w marcu 2003 roku.

Zakład POLST jest ulokowany w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Toyoty.

Spółka POLST jest firmą japońską, udziałowcami spółki są firmy:

• Toyota Tsusho Corporation- firma handlowa z grupy Toyota, a za razem główny dostawca do zakładów Toyota Motor Corporation na całym świecie.
www.toyota-tsusho.com

• Toyota Tsusho Europe S.A. – europejski oddział Toyota Tsusho Corporation zajmujący się planowaniem, dostawą maszyn, narzędzi, części zamiennych i surowców do produkcji. Wspierający również swoich klientów w zakresie: zakupów, logistyki, modernizacji i ulepszeń projektowych oraz magazynowania surowców.
www.toyota-tsusho-europe.com

• Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. - największy producent stopów aluminium w Japonii oraz największy dostawca aluminium do odlewni Toyoty znajdujących się w Japonii.
www.dik-net.com Budynek Poland Smelting Technologies

 Poland Smelting Technologies

Misja

Kim jesteśmy?
• Z dumą przetapiamy aluminium, budując BEZPIECZEŃSTWO naszych rodzin.
• Najwyższa JAKOŚĆ naszych stopów zaspokaja potrzeby liderów motoryzacji.
• W harmonii ze ŚRODOWISKIEM prowadzimy recycling odpadów aluminiowych.

Chcemy:
• Doprowadzić do IDEAŁU to co robimy.

Proces

W zakładzie POLST zastosowane są najnowsze technologie umożliwiające produkcję wysokiej jakości odlewniczych stopów aluminium.

Zakład został uruchomiony w 2003r, z wykorzystaniem najnowszych technologii topienia, które gwarantują zachowanie ciągłości dostaw oraz utrzymanie stałego wysokiego poziomu jakości produkcji.

Jako pierwszy zakład w kraju zastosowaliśmy technologię przetopu zgarów powstałych w procesie produkcji stopów. Technologia ta umożliwia nam dodatkowy odzysk metalu a także znacząco wpływa na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.


Proces Produkcyjny

1) Dostawa

Surowce: złom aluminiowy, gąski, wióry, zgary, krzem, miedź, mangan, magnez, cynk, tytan, żelazo i inne. Większość surowców jest dostarczana ciężarówkami, a część złomu przywożona jest wózkiem widłowym bezpośrednio od klienta.

2) Kontrola

Każda dostawa podlega kontroli pod względem: wagi, sposobu zapakowania, radioaktywności, zanieczyszczeń, wilgoci, składu chemicznego. Po kontroli w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości następuje rozładunek.

3) Magazynowanie

Wszystkie surowce składowane są pod dachem w celu ochrony przed wilgocią. Surowce sypkie w boksach, surowce na paletach lub w big-bagach na wyznaczonych polach odkładczych.

4) Przygotowanie

Surowce zanieczyszczone podlegają procesowi przygotowania: wióry zawierające emulsję - zostają odwirowane i osuszone w suszarce, a odlewy zawierające żelazo są przetapiane w piecach obrotowych.

5) Topienie

Aluminium topione jest w piecach topialnych. Poprzez odpowiednie dozowanie surowców zostaje uzyskany docelowy skład chemiczny. W czasie topienia powstają zgary, z których aluminium jest odzyskiwane w piecach obrotowych.

6) Rafinacja

Po zakończeniu procesu topienia ciekły metal znajdujący się w piecach topialnych zostaje poddany procesowi rafinacji.

7) Wylewanie

Gotowe aluminium jest wylewane przez system rynien do kadzi lub formowane w gąski. Kadzie zostają przygotowane do wysyłki, a gąski po procesie paczkowania są przewożone do magazynu produktów gotowych.

8) Wysyłka

Ciekły metal jest dostarczany do fabryki TOYOTY w Wałbrzychu w kadziach za pomocą wózków widłowych, a do fabryki TOYOTY w Jelczu Laskowicach w kadziach za pomocą specjalnie przystosowanych samochodów ciężarowych.
Gąski są wysyłane do klientów ciężarówkami po 24 tony.

Produkt

Firma POLST została założona w celu produkowania i dostarczania odlewniczych stopów aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego. Naszymi głównymi klientami są odlewnie TOYOTY zlokalizowane w Wałbrzychu oraz Jelczu Laskowicach.

Nasze stopy odlewnicze dostarczamy również do innych firm z grupy TOYOTA zlokalizowanych miedzy innymi na terenie Czech, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Ciekłe stopy aluminium


Z dostarczanych przez POLST stopów aluminium, w odlewniach tych firm produkowane są odlewy, wykorzystywane później w produkcji silników, skrzyń biegów oraz innych podzespołów.

Dla naszych głównych klientów stosujemy najbardziej zaawansowaną technologię dostaw. Stopy aluminium dostarczane są w postaci ciekłej bezpośrednio do maszyn odlewniczych w zakładzie klienta. Ciekłe aluminium przewożone jest w specjalnych kadziach, w temperaturze około 700°C, dzięki czemu, w zakładzie odbiorcy nie ma potrzeby powtórnego ich przetapiania.

Zastosowanie tej technologii pozwala odbiorcy na uniknięcie strat metalu związanych z powtórnym przetopem oraz znaczną redukcję kosztów energii, przyczyniając się również do ograniczenia emisji i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zakład odlewni Toyoty w Wałbrzychu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu POLST. Mały dystans dzielący fabryki pozwala na dostarczanie ciekłego aluminium za pomocą wózków widłowych drogami wewnątrzzakładowymi.

Zakład odlewni TOYOTY w Jelczu-Laskowicach jest położony w odległości około 120 km od zakładu POLST.
Odległość dzieląca fabryki wymusza konieczność użycia specjalnie przystosowanych samochodów ciężarowych do transportu kadzi z ciekłym metalem w celu realizacji terminowych dostaw.

Stopy aluminium w postaci gąsek

Dla pozostałych naszych klientów produkujemy odlewnicze stopy aluminium w postaci gąsek o masie 5 kg i wymiarach: 1200 x 80 x 60mm. Gąski mogą być ułożone w dowolnej wielkości stos, maksymalnie o wadze 600 kg. Stosy mogą być spięte taśmą: aluminiową, stalową lub z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Do dostarczania gąsek wykorzystywane są samochody ciężarowe.

Systemy Zarządzania
w
Poland Smelting Technologies
SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

OHSAS 18001 / PN-N 18001

System Zarządzania BHP jest potwierdzeniem zaangażowania i wysokiej świadomości kierownictwa oraz pracowników firmy w zakresie problematyki BHP.

Dowodem zaangażowania Najwyższego Kierownictwa firmy POLST w System Zarządzania BHP było ustanowienie zasady „PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO".


Firma POLST Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy uznając go jako najskuteczniejszy sposób usystematyzowania działań na rzecz poprawy oraz utrzymania wysokiego poziomu BHP na wszystkich szczeblach organizacyjnych w firmie.
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – BS OHSAS 18001

Firma POLST w odniesieniu do BHP stosuje monitorowanie aktywne. Nasze działania w ramach Systemu Zarządzania BHP skupiają się na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń oraz ich eliminowaniu zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń.

System ten pomógł nam również przy opracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z niebezpieczeństwami i awariami oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO/TS 16949

Firma POLST Sp. z o.o. powstała dla kooperacji z zakładami należącymi do grupy TOYOTA, realizując wymagania koncernu oraz produkując wyroby zgodnie ze Standardami Jakości produktów aluminium w postaci ciekłej i w postaci gąsek.

Potrzeby i oczekiwania klienta są systematycznie rozpoznawane w wyniku monitorowania stopnia zadowolenia klientów. Identyfikowane na bieżąco wymagania są przekładane na działania objęte doskonaleniem Systemu Jakości.

System Zarządzania Jakością został ustanowiony w celu:
• realizacji przyjętej Polityki firmy i osiągnięcia wytyczonych celów dotyczących jakości
• doskonalenia jakości oferowanych wyrobów
• spełnienia oczekiwań Klientów
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – ISO/TS 16949

W zarządzaniu jakością przyjęto podejście procesowe polegające na ustalaniu metod zarządzania zidentyfikowanymi procesami oraz określaniu ich wzajemnych powiązań i zależności.

Niezależnie od miejsca i fazy procesu jest prowadzone oznaczenie wyrobu.

Wszystkie wyroby POLST są identyfikowane na poszczególnych etapach wykonywania poprzez:

• nadanie niepowtarzalnych cech dokumentacji związanej z wyrobem

• oznaczenie gotowych wyrobów oraz oznaczenie pobranych próbek,

• gromadzenie zapisów i archiwizowanie dokumentów dotyczących określonego wyrobu.


Przyjęty system identyfikacji zapewnia

• właściwe kompletowanie
• możliwość identyfikacji źródeł błędu
• możliwość odtworzenia historii wyrobu.

Ciągłe doskonalenie dotyczące zarówno procesów jak i jakości oferowanych wyrobów uznaje się za podstawowy cel strategiczny firmy. Postrzegane jest ono jako proces ciągły, polegający na analizie wszystkich dotychczasowych działań i poszukiwaniu nowych rozwiązań

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

ISO 14001

Dbałość o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy to kluczowe elementy Polityki firmy POLST Sp. z o.o. Podstawowym instrumentem realizacji Polityki firmy w obszarze środowiska jest certyfikowany i stale doskonalony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

Firma POLST prezentuje zintegrowane podejście do problemów związanych z ochroną środowiska podejmując działania we wszystkich obszarach środowiskowych jednocześnie: zanieczyszczenia powietrza, gospodarce odpadowej oraz gospodarce wodno-ściekowej.


W roku 2004 firma POLST Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie zintegrowane, wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium. Jednym z podstawowych zadań realizowanych w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ciągłe monitorowanie i nadzór nad zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi oraz minimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Aspekty środowiskowe:
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001
Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 firma POLST Sp. z o.o. zidentyfikowała oraz przedstawia następujące znaczące aspekty środowiskowe:

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ISO 50001

Firma POLST Sp. z o.o. uzyskując w roku 2015 certyfikat ISO 50001 była pierwszą firmą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pierwszą firma z branży wtórnego przetopu aluminium, która certyfikowała System Zarządzania Energią.

Zużycie energii staje się coraz ważniejszym czynnikiem kosztowym organizacji i przedsiębiorstw. Tym samym, aby zmniejszyć te koszty, kluczową sprawą jest ciągła optymalizacja zużycia energii w firmie POLST.

Optymalizacja obszaru surowców, wyrobów, procesów, usług oraz nawyków użytkowników energii pozwala zminimalizować nakłady energii.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ -- ISO 50001

System zarządzania energią pozwala tworzyć wnioski w celu określenia, jakie są koszty danych środków służących mniejszemu zużyciu energii oraz utrzymania stałej poprawy wydajności energetycznej.


Aktualności
Poland Smelting Technologies „POLST”
zdobywa nagrodę główną DEKRA Award 2016

Dekra 2016

Laureaci DEKRA Award 2016 zostali ogłoszeni w dniu 15 czerwca 2016 roku, podczas Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce Auto-Event, organizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji.
DEKRA Award to międzynarodowa nagroda fundowana przez globalną organizację ekspercką DEKRA. Konkurs dedykowany jest dla firm, wyróżniających się na tle konkurencji nowoczesną technologią, kulturą i rozwiązaniami organizacyjnymi

W 2016 roku po raz drugi konkurs DEKRA Award organizowany został także w Polsce, w kategorii „Bezpieczeństwo Pracy” w Przemyśle Motoryzacyjnym”.

W konkursie DEKRA Award 2016 nagrodzono producentów Branży Motoryzacyjnej, którzy w ocenie niezależnych ekspertów wnieśli największy wkład w budowanie bezpieczeństwa pracy związanego zarówno z aspektem bezpieczeństwa fizycznego jak i psychicznego.

Firma Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o. już po raz drugi została laureatem konkursu DEKRA Award. W roku 2015 spółka została nagrodzona w kategorii "Innowacyjność w Przemyśle Motoryzacyjnym".

Źródło: www.dekra-certification.com.pl Dekra 2016

Rewitalizacja boiska
oraz Mini Euro-Cup 2016 za nami

Pomoc z Toyoty

Setki gości, osiem drużyn piłkarskich i uśmiechnięci wolontariusze ! 12 czerwca 2016 w Wałbrzychu w ramach projektu wolontariackiego „Rewitalizacja boiska” przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii organizowanego wspólnie przez Toyota Motor Manufacturing Poland, Poland Smelting Technologies oraz Toyota Tsusho Europe, odbył się turniej piłki nożnej „Toyota Mini-Euro Cup”. Celem imprezy była integracja dzieci i młodzieży poprzez sportową rywalizację.

Dzieci uczestniczące w turnieju mogły wziąć udział w wielu grach i zabawach. Zadbano o to, żeby nikomu się nie nudziło – można było zobaczyć „ludzką stonogę”, robić bańki mydlane, czy sprawdzić głośność swojego krzyku za pomocą decybelomierza. Przed meczem uczestnicy imprezy mogli pomalować buzię według barw narodowych tych państw, którym kibicowali podczas turnieju.

Oprócz tego można było zobaczyć pokazy taekwondo oraz wziąć udział w konkursach i wygrać setki gadżetów. Spośród wolontariuszy, którzy wzięli udział w rewitalizacji boiska odbyło się losowanie głównej nagrody – koszulki z autentycznymi podpisami Polskiej Kadry Narodowej w tym z podpisem Roberta Lewandowskiego.

MINI EURO w liczbach i statystykach:
• w rewitalizacji boiska i organizacji turnieju pomagały dziesiątki wolontariuszy
• rozegrano 20 meczów,
• wydano 50 krążków pizzy i ponad 100 porcji grochówki, grill poddał się po raptem trzech kwadransach nierównej walki z łasuchami, wypito setki litrów wody mineralnej, zjedzone zostały dwa ogromne arbuzy,
• zarejestrowano dziesiątki uśmiechniętych dziecięcych twarzy,

Wszystko to nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie zaangażowali się wolontariusze. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy w maju poświęcili swój wolny czas i aktywnie wzięli udział w rewitalizacji boiska na Poniatowie! Jak zwykle daliśmy radę! Pomoc Z Toyoty
Pomoc Z Toyoty

Plebiscyt Gospodarczy MUFLONY 2015
POLST firmą Eko Przyjazną

Muflony 2015

Zmieniają się prowadzący, wręczający i nagradzani, ale jedno pozostaje niezmienne – marmurowa statuetka, która wciąż jest niezwykle pożądana przez przedsiębiorców oraz samorządowców z całego regionu. Świadczy o tym choćby frekwencja podczas finałowej gali XVIII edycji Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2015, a także liczba zgłoszeń, która napłynęła w tym roku z całego regionu. O rogate statuetki ubiegały się podmioty z kilku powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego oraz kamiennogórskiego.

Firmy i gminy konkurowały w pięciu kategoriach: „Firma Odpowiedzialnego Biznesu”, „Wydarzenie/Inicjatywa 2015 Roku”, „Najlepsza Gmina Aglomeracji Wałbrzyskiej”, „Najlepsza Mikro/Mała Firma” oraz „Gmina/Firma Eko-Przyjazna”.

MUFLONY to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów w regionie, to wyróżnienie przyznawane tym wszystkim, którzy wnoszą istotny wpływ w rozwój i promocję Subregionu Wałbrzyskiego oraz całego Dolnego Śląska. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Kubara Lamina S.A., wydawca tytułów prasowych: Tygodnika Wałbrzyskiego/NWW, Wiadomości Świdnickich i Tygodnika Dzierżoniowskiego.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła, złożona z samorządowców, a także ludzi biznesu, której po raz kolejny przewodniczył Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Uroczyste wręczenie nagród 18 edycji konkursu odbyło się 21 maja 2016 roku w wałbrzyskim Zamku Książ.

Nasza firma została zwycięzcą Plebiscytu w kategorii Gmina/Firma Eko-Przyjazna.

Ochrona środowiska powinna być kluczowym elementem każdego biznesu. To również sprawa wyjątkowo ważna dla naszego regionu. Natura to dobro wspólne, które musimy szanować z myślą o przyszłych pokoleniach apelował podczas odbierania nagrody głównej przedstawiciel firmy Poland Smelting Technologies POLST Sp. z o.o.

Źródło: www.tw-24.pl Muflony 2015

Poland Smelting Technologies „POLST”
z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

CWB

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria.

Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków Bisnode Polska, wystawiana jest na podstawie:
• analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor
• analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
• największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych

TYLKO 1% FIRM NA RYNKU ZNAJDUJE SIĘ W ELITARNYM GRONIE WYRÓŻNIONYCH CERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ !

Źródło: www.certyfikatwiarygodnoscibiznesowej.pl CWB

Sprawdź nas : CWB POLST

Masz Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu

Wybierz gdzie wysłać:

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości: • Poland Smelting Technologies
  „POLST” Sp. z o.o.
  ul. Jachimowicza 2
  58-306 Wałbrzych


  REGON: 891454260
  NIP: 8862694430
  KRS: 0000142453
 • Tel:
  +48 (74) 886-98-00
 • Fax:
  +48 (74) 886-98-01

CWB Dekra 2015 Dekra 2015 Muflon 2015 Dekra 2016